Swami Vivekanand Shikshan Sanstha's
 
College of Education
 
Karad, Dist. Satara, Maharashtra
 
Tel : +91 2164 223405
 
Fax : + 91 2164 223405
 
 
 
 
 
 
 
 
www.coekarad.org