Teaching and Non Teaching Staff
Sou. Patil Shobha Netaji
Mr. Dayanand Narayan Karale
Mrs. Pardeshi Seema Prakash
Mrs. Attar Tabassum Muzefferhusen
M.A., M.Ed., SET, DSM
M.A., M.Ed., NET
M.A., M.Ed., M.Phil, SET
M.A., M.Ed., SET
I.C. Principal
Asst. Teacher- Education
Asst. Teacher History
Asst. Teacher- English
 
Mrs. Rajashri Milind Pawar
Miss Shilpa Dhondiram Deshmukh
Mrs. Surve Jayashree Jagganath
M.A., M.Ed.
M.Sc., M.Ed., SET
M.A., M.Ed, SET
Asst. Teacher Geography
Asst. Teacher Science
Asst. Teacher - Science
 
Mr. Patil Ananda Gopal
M.A., M.Lib, M.Phil.
Librarian
 
Mr. Uttam Papanna Modgiri
Mr.Santosh Chandrakant Jadhav
B.A.
B.A., B.Lib
Clerk
Junior Clerk
 
Mr.Sanjay Narasgonda Patil
Mr. Yogesh Chandrakant Dixit
Mr. Subhash Jagannath Kakade
Mr. Babasaheb Mahadev Babar
Peon
Peon
Peon
Peon
B.A.
H.S.C.
B.A.
M.A.
 
Mr. Patil Dattatray Ramchandra
Mr. Patil Prakash Bajarang
Peon
Peon
8th
B.A.
 
www.coekarad.org