Teaching and Non Teaching Staff
Dr. Dayanand Narayan Karale
Sou. Patil Shobha Netaji
Mrs. Pardeshi Seema Prakash
Mrs. Attar Tabassum Muzefferhusen
M.A., M.Ed., NET , Ph.D.
M.A., M.Ed., SET, DSM
M.A., M.Ed., M.Phil, SET
M.A., M.Ed., SET
I.C. Principal
Asst. Teacher
Asst. Teacher
Asst. Teacher
 
Mrs. Surve Jayashree Jagganath

Sou. Patil Shobha Vijaykumar

Sou. Thorat Yogita Sandip

M.A., M.Ed, SET

M.Sc., M.Ed., M Phil

M.A., M.Lib, SET

Asst. Teacher

Asst. Teacher

Librarian

 
Mr. Uttam Papanna Modgiri
Mr.Santosh Chandrakant Jadhav
B.A.
B.A., B.Lib
Clerk
Junior Clerk
 
Mr. Yogesh Chandrakant Dixit
Mr. Subhash Jagannath Kakade
Mr. Babasaheb Mahadev Babar
Mr. Patil Dattatray Ramchandra
Peon
Peon
Peon
Peon
H.S.C.
B.A.
M.A.
8th
 
Mr. Patil Prakash Bajarang
Peon
B.A.
 
www.coekarad.org